NOTA INFORMATIVA: Subvenció del Pla a l’Acció 2020-2021

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, mitjançant Edicte publicat en el BOP de Girona núm. 229, de 29 de novembre de 2019, va publicar les bases de la campanya Del pla a l’acció, any 2020 i 2021, dirigida als ajuntaments de la demarcació de Girona. I en el BOP núm. 243 de 20 de desembre de 2019 es va publicar la convocatòria.
L’ajuntament va sol·licitar, per acord de Junta de Govern en data 28 de gener de 2020, a l’empara d’aquestes bases i convocatòria, una subvenció per tal de desenvolupar les actuacions següents que es contemplen en el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES), concretament va ser per la: Línia 1: Comptabilitat energètica i control de subministraments elèctrics, que es van rebre 1.228,00 €. Per la PAES- Línia 2: Adquisició vehicle elèctric s’han concedit 15.002,34 €. Per la Línia 3, l’actuació: Gestió energia Escola, instal·lació sistema telelectura i control Escola pel qual es van rebre 4.725,00 € i per la Línia 5: Plaques solars a l’ajuntament i generació autoconsum en edificis es van concedir: 7.225,46 €.