NOTA INFORMATIVA: Subvenció del Pla a l’Acció 2018-2019

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, mitjançant Edicte publicat en  el BOP de Girona núm. 4, de 5 de gener de 2018, va publicar les bases de la campanya Del pla a l’acció, any 2018 i 2019, dirigida als ajuntaments de la demarcació de Girona. I en el BOP núm. 36 de 20 de febrer de 2018 es va publicar la convocatòria.

L’ajuntament va sol·licitar, a l’empara d’aquestes bases i convocatòria, una subvenció per tal de desenvolupar les actuacions següents que es contemplen en el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES), concretament va ser per la: Línia 1: Comptabilitat energètica i control de subministraments elèctrics, corresponent a l’acció 1.1.9 del PAES, que es van rebre 1.746,00 €. I per la Línia 3 d’: Inversions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle s’ hi presentà l’acció 1.4 del PAES: Compra llums d’un quadre, pel qual es van rebre 11.788,68 €.

La Campanya del Pla a l’acció està emmarcada en el Pacte d’alcaldes, que és la primera iniciativa, i la més ambiciosa, de la Comissió Europea orientada directament a les autoritats locals i als ciutadans per prendre la iniciativa en la lluita contra el canvi climàtic.

L’estratègia del «20/20/20» de la Comissió Europea és la base del Pacte d’alcaldes (Covenant of Mayors), en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a actors principals de l’acció de govern.

Tots els signants del Pacte d’alcaldes es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 % per l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES), a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica. Els signants del Pacte tenen, doncs, l’objectiu de reduir les emissions de CO2 en més d’un 20 % el 2020.

Per tal de vetllar pel compliment dels compromisos del Pacte i de l’execució d’aquest Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles, en el Ple de 16 d’octubre de 2012, va aprovar l’adhesió al Pacte d’alcaldes i va designar al Sr. Eduard Llorà, alcalde, com a coordinador municipal del Pacte d’alcaldes.