Reglament de participació

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ 

PREÀMBUL

L’equip de govern de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles valora molt positivament la participació ciutadana en els diferents mecanismes de la vila.

ARTICLE 1. – ASSEMBLEA DE JOVES

Assemblea representativa dels joves del municipi. En aquesta assemblea periòdicament, els joves podran debatre i fer propostes pel municipi i reforçar el compromís municipal amb tota els joves, amb l’objectiu de promoure des de l’ajuntament de Les Planes d’Hostoles la participació social, individual i associativa, en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític de la vila.

L’Assemblea de Joes ha de servir com a espai d’informació, de consulta i de coneixement, i ha de ser útil, pràctic i adequat a la realitat i a les necessitats de les entitats i el municipi.

ARTICLE 2. – SOM DONES DE LES PLANES 

Som Dones de Les Planes és l’òrgan de consulta i participació democràtica de les dones de Les Planes d’Hosttoles i de les seves associacions en els assumptes municipals.

El Consell té com a finalitat l’elaboració de propostes per a fer efectiu el principi d’igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural, educativa i social del municipi de Les Planes d’Hostoles.

ARTICLE 3. – PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS PER A JOVES

Des de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles vol decidir amb els joves  una part de les inversions del pressupost municipal. Els joves podran a fer propostes, prioritzar-les i votar-les

DISPOSICIÓ FINAL

Sens perjudici dels mecanismes que estableix la Llei per a la modificació de reglaments i ordenances municipals, aquest reglament parcial de participació ciutadana es concep com un document obert que ha de ser validat per la pràctica.


L’Ajuntament es compromet a revisar regularment el seu desplegament i a modificar-ne el text, si s’escau, tenint molt en compte tant l’experiència pròpia com les innovacions que es vagin produint.