Ple

Composició del Ple

Equip de govern

Sr. Eduard Llorà i Cullet (CiU)
Alcalde
Regidoria d’Hisenda. Promoció Econòmica. Governació Tercer.
Sra. Ma Àngels Serra i Badosa (CiU)
Primera Tinent d’Alcalde
Regidoria de Benestar Social. Regidoria de Sanitat. Regidoria de Tresoreria.
Sr. Josep Arnau i Arnau (CiU)
Segon Tinent d’Alcalde

Sr. Joan Soler i Serrarols (CiU)
Tercer Tinent d’Alcalde
Regidoria de Participació ciutadana. Regidoria de Cultura. Regidoria de Festes

Sr. Marc Puig i Bosch (CiU)
Regidor
Regidoria de Comunicació. Regidoria d’esports

Sra. Lídia Ribas i Grabalosa (CiU)
Regidora
Regidoria de Joventut

Sr. Marc Portillo i Sau (CiU)
Regidor
Regidoria d’Educació

Sr. Joan Quer i Güell (CiU)
Regidor
Regidoria d’Obres públiques

Equip a l’oposició

Sra. Concepció Usan Amagat (IdLP-CP)
Regidora

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada

Calendari de Plens

Els plens ordinaris se celebren el tercer divendres de cada dos mesos a les 21 h a la Sala de Plens de l’ajuntament de Les Planes d’Hostoles.

Convocatòries de Plens

Podeu veure les convocatòries del Ple accedint al següent enllaç.

Actes dels Plens

Podeu accedir a les actes dels Plens accedint al següent enllaç.

Mocions presentades

29 de maig de 2018 – Ple Ajuntament Les Planes d’Hostoles
No s’han presentat mocions

27 d’abril de 2018 – Ple Ajuntament Les Planes d’Hostoles
No s’han presentat mocions

17 d’abril de 2018 – Ple Ajuntament Les Planes d’Hostoles
No s’han presentat mocions

5 de març de 2018 – Ple Ple Ajuntament Les Planes d’Hostoles
No s’han presentat mocions

30 de gener de 2018 – Ple Ajuntament Les Planes d’Hostoles
No s’han presentat mocions

Resum desenvolupament del Ple

29 de maig de 2018 – Ple Ajuntament Les Planes d’Hostoles
Aprovació de la modificació de crèdits núm. 2 del pressupost municipal 2018 per suplement de crèdits

27 d’abril de 2018 – Ple Ajuntament Les Planes d’Hostoles
Aprovació de l’agrupació de secretaries

17 d’abril de 2018 – Ple Ajuntament Les Planes d’Hostoles
Donat compte dels decrets
Donat compte d’informes de tresoreria, intervenció i àrea econòmica
Aprovació de la modificació de l’ordenança de civisme i convivència
Aprovació de l’agrupació de secretaries

5 de març de 2018 – Ple Ple Ajuntament Les Planes d’Hostoles
Nomenament del Jutge de Pau
Determinació de les festes locals 2019
Aprovació de la modificació del pressupost per crèdit extraordinari

Resum 30 de gener de 2018 – Ple Ajuntament Les Planes d’Hostoles
Donat compte dels decrets
Donat compte d’informes de tresoreria, intervenció i àrea econòmica
Aprovat del Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES)
Ratificat l’acord de dissolució del Consorci Ter-Brugent
Modificat el Contracte Administratiu entre l’Ajuntament de Les Planes i Prodaisa per al subministrament de tecnologia per la millora de l’eficiència energètica i servei integral de l’enllumenat públic exterior de la zona sud del municipi de les Planes d’Hostoles