Ple

Composició del Ple

Equip de govern

Sr. Eduard Llorà i Cullet (Junts per Les Planes)
Alcalde – Mobilitat, governació, recursos humans, entitats, consum i suport a urbanisme

Sra. Ma Àngels Serra i Badosa (Junts per Les Planes)
Primera Tinent d’Alcalde – Benestar social, sanitat, igualtat i ocupació.

Sr. Marc Puig i Bosch (Junts per Les Planes)
Segon Tinent d’Alcalde – Comunicació, promoció econòmica, transparència, turisme, seguretat ciutadana i protecció civil.

Sr. Joan Soler i Serrarols (Junts per Les Planes)
Tercer Tinent d’Alcalde – Cultura i grans esdeveniments, festes i patrimoni.

Sr. Josep Arnau i Arnau (Junts per Les Planes)
Regidor – Urbanisme, obres públiques, camins, agricultura i pesca.

Sra. Joaquima Bosch i Rodríguez (Junts per Les Planes)
Regidora – Joventut, habitatge i suport a cultura

Sr. Marc Portillo i Sau (Junts per Les Planes)
Regidor – Educació, participació ciutadana i suport a esports.

Sr. Aleix Homs i Monteis (Junts per Les Planes)
Regidor – Hisenda, suport a festes i joventut.

Sr. Albert Guàrdia i Guix (Junts per Les Planes)
Regidor – Esports i medi ambient.

Equip a l’oposició

L’ajuntament de Les Planes d’Hostoles no disposa d’equip a l’oposició 

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada

Calendari de Plens

El ple municipal es reuneix en sessió ordinària una vegada cada dos mesos, el segon dimarts que s’escaigui, a les 21.00 h.  Els mesos en que es celebraran les sessions ordinàries seran: gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. El Ple celebrarà sessió extraordinària quan ho decideixi el president de la corporació o quan ho sol·liciti almenys la quarta part del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor pugui sol·licitar-ne més de tres anualment (art. 78 de la LBRL modificat per la Llei 11/1999)

Convocatòries de Plens

Podeu veure les convocatòries del Ple accedint al següent enllaç.

Actes dels Plens

Podeu accedir a les actes dels Plens accedint al següent enllaç.