Comissions informatives

President de les Comissions Informatives 

  • Sr. Eduard Llorà i Cullet (PDeCAT)

Vocals de les Comissions Informatives

  • Sra. Ma Àngels Serra i Badosa (PDeCAT)
  • Sr. Josep Arnau i Arnau (PDeCAT)
  • Sr. Joan Soler i Serrarols (PDeCAT)
  • Sr. Marc Puig i Bosch (PDeCAT)
  • Sra. Lídia Ribas i Grabalosa (PDeCAT)
  • Sr. Marc Portillo i Sau (PDeCAT)
  • Sr. Joan Quer i Güell (PDeCAT)
  • Sra. Concepció Usan Amagat (IdLP-CP)

 

Competències de la comissió especial de comptes

Correspon a la comissió especial de comptes l’examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d’aprovar el ple d’acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. Els comptes anuals s’han de sotmetre abans de l’1 de juny a informe de la comissió especial de comptes de l’entitat local i han de ser així mateix objecte d’informació pública abans de sotmetre a l’aprovació del ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l’existència d’irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116).

L’article 58 del mateix text legal, estableix que correspondrà a la Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, amb les competències que assenyalen els números 1 i 4 de l’ esmentat article i aquesta Comissió pot requerir la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

Calendari de la comissió especial del comptes

La comissió especial de comptes es reuneix un cop a l’any coincidint amb el tancament de l’exercici anterior .

Actes de la comissió especial de comptes

Consulta les actes de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles des del 2016 fins a l’actualitat

Segons l’article 208 del TRLHL:

“Les entitats locals, a l’acabament de l’exercici pressupostari, han de formar el compte general que ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.”