Cronologia

44000 aC: Erupció del volcà Traiter i efusió de la gran emissió basàltica damunt la qual reposa el nucli de les Planes.
27000 aC: Erupció del volcà Artigues Roges o Puig de Sant Marc, aigües amunt de les Planes.
7000 aC: Caçadors epipaleolítics vivien en una balma al Clot de l’infern (les Encies).
4000 aC: Pagesos neolítics vivien a la vall de Cogolls i eren enterrats a la cova de l’Avellaner.
922: En un precepte del rei Carles el Simple s’esmenta un mas prop de les Medes (Cogolls).
1020: En el testament de Bernat Tallaferro, aquest cedeix al seu fill Guillem els castells d’Hostoles, Puig-alder i Colltort.
1056-1060: Pacte entre Ramón Berenguer, comte de Barcelona, i Eneas Miró, d’Hostoles. Instal·lació del sistema feudal i senyorial a la vall d’Hostoles.
1207: Miró III, senyor d’Hostoles, fa una donació de 17 masos remences de les parròquies de les Planes, Cogolls, Sant Pere Sacosta i les Encies a l’abat d’Amer. Aquests remences estan subjectes a grans prestacions i als mals usos.
1283: Les Corts de Barcelona promulguen la constitució antiremença: “En les terres o llocs…”.
1305: En reconeixement dels serveis prestats el rei Jaume II cedeix les jurisdiccions civil i criminal a Guillem Galceran de Cartellà.
1347-48: Comença una terrible epidèmia de pesta que tindrà greus conseqüències a la vall d’Hostoles. Molts masos queden abandonats per la mort dels seus habitants.
1357: El rei Pere el Cerimoniós ven a Guillem Galceran de Rocabertí les jurisdiccions civil i criminal, i tota la vall d’ Hostoles.
1416: El Consell Reial recomana al rei Ferran I la recuperació del castell d’Hostoles que té Garau de Rocabertí.
1419: Redimida la vall, el rei Alfons atorga el primer privilegi per elegir cònsols i consellers.
1427-28: Forts terratrèmols sacsegen la vall. Consta que quedaren destruïdes les esglésies parroquials de les Planes, Sant Pere Sacosta, Cogolls i les Encies.
1462: Comença la revolta remença i la guerra civil catalana, que dura fins al 1472. Verntallat, capità general del rei a la muntanya, dirigí la host remença des del castell d’Hostoles.
1474: Verntallat és nomenat vescomte d’Hostoles.
1486: Sentència arbitral de Guadalupe entre els senyors i els pagesos. Fi del conflicte remença.
1488: Llorenç Espígol és proposat per la Universitat de la Vall i nomenat batlle reial.
1500: Comença una etapa de relativa prosperitat a la vall, enmig de les convulsions i conflictes que visqué a Catalunya.
1607: El rei Felip III intervé davant del problema que plantejava a la Vall d’Hostoles l’elecció de cònsols, consellers i terna de batlle pel sistema d’insaculació (boles tretes a la sort).
1619: Procés i condemna a la forca de Pere Torrent, àlies Cufí, el bruixot de les Encies.
1646: El 2 de febrer, Joan Carbonés de Sant Pere Sacosta construeix una capella rudimentària a Maria Santíssima de la font de la Salut i es vesteix d’ermità per tenir-ne cura.
1833: Tots els pobles de la Vall d’Hostoles s’adhereixen oficialment a la causa carlina.
1849: El dia 9 de gener, a les Planes, Ramón Cabrera derrota les columnes isabelines Hore i Ruiz.
1855: S’anuncia la independència municipal de les Planes i també la de les Encies, que forma un únic municipi amb Cogolls.
1860: El 24 de febrer, les germanes dominiques s’estableixen a les Planes per dedicar-se a l’ensenyament.
1872: Les Planes, les Encies i Cogolls constitueixen un sol municipi i s’independitzen del de Sant Feliu de Pallerols.
1886: Amb la implantació de la filatura Dosol comença l’expansió industrial de les Planes.
1900: S’acaba la instal·lació del tram de la línia fèrria entre Amer i les Planes.
1909: Lleugeres repercussions de la Setmana Tràgica. S’arrenquen vies i travesses per impedir el pas del tren que baixava d’Olot.
1911: Revolta dels picapedrers arran dels acomiadaments de la companyia dels successors de Miró i Trepat i dantesca actuació de la Guàrdia Civil.
1918: El 15 de novembre, inauguració del Grup Escolar, d’estil modernista.
1921: El dia 1 de febrer, és la data fundacional de la Societat Coral Retorn Planenc.
1931: El 18 d’abril, l’ajuntament planenc s’adhereix al “règim gloriosament implantat que acompleix els anhels tant temps sentits de llibertat per Catalunya”, segons el text de l’acord.
1936: Els pobles del municipi viuen i pateixen les conseqüències de la guerra civil espanyola.
1958: Inauguració oficial del Grup Joan Vidal de “cases barates”.
1962: Demolició del castell, antiga casa forta dels Olmera.
1979: Primeres eleccions municipals de la democràcia.
1982: Promulgació de la Llei de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa, la qual declara Parc Natural el sector septentrional del municipi planenc i estableix la qualificació de Reserva Natural per al volcà Traiter.
1986: El 21 d’abril tots els pobles de la Vall celebren il·lusionats el 500è aniversari de la Pau remença.